კულტურის ინსტიტუტი & არტ-ფოლკი
https://t.me/qoreo05/
Telegram ჯგუფი
შემოგვიერთდი
img
+კულტურის ინსტიტუტი
ჩვენ შესახებ

კულტურის ინსტიტუტი

კულტურის ინსტიტუტი (შემდგომში როგორც ინსტიტუტი) წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს.სუბიექტი წარმოშობილად ითვლება მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. საზოგადოების სახელწოდება: ააიპ კულტურის ინსტიტუტი სამართლებრივი ფორმა : არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

წესდება
კულტურის ინსტიტუტი
არტ-ფოლკი
კულტურის ინსტიტუტი
არტ-ფოლკი

სიახლეები